English

Teknik Destek 2017 - Sıkça Sorulan Sorular

 • Ajansa katkı payını ödememiş veya katkı payı borcu bulunan kurum ve kuruluşlar (İl özel idaresi, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları) Teknik Destek programına başvurabilirler mi?

  Cevap: Ajansa katkı payını ödememiş kurum ve kuruluşlar Teknik Destek Programına başvurabilirler ve Ajans ile sözleşme imzalayabilirler. Başvuru sahibinin Ajansa katkı payı ödememiş olmasının teknik destek sağlanmasıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır.

  Referans: Kalkınma Bakanlığı B.22.0.BGY.0.02.00.-622.03/202 Sayılı ve 13.01.2012 Tarihli Yazısı

 • Teknik Destek başvurusu yaparken teklif almak zorunlu mudur?

  Cevap: Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura almak zorunda değillerdir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinin eğitim/danışmanlık hizmetlerinin istedikleri kalitede olması için EK-B Teknik Şartnameyi dikkatli ve detaylı hazırlamaları gerekmektedir. Şartnamede istenen eğitimi/danışmanlığı verecek uzmanda istenen nitelikler daha ayrıntılı olmalı, genel geçer ifadelerle anlatılmamalıdır. 

  Referans: Başvuru Rehberi – 2.2.1. Talep Formu ve Diğer Belgeler

 • Teknik Destek verecek kişiyi kendi kurumumuz içerisinden seçebilir miyiz?

  Cevap: Teknik destek programı kapsamında, başvuru sahibi kurum içerisinden görevlendirme ve satın alma yapılmamaktadır.

  Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.7.Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi

 • Temmuz-Ağustos döneminde projemizi teslim edersek projemizin faaliyeti ne zaman başlar?

  Cevap: Değerlendirme sonucunda teknik destek başvurusu uygun bulunan başvuru sahipleri, Eylül ayının 15-20’inci günleri arasında Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve böylece sözleşme imzalamaya davet edilmiş sayılırlar. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulur. Sözleşme imzalanması ve hizmet alımı yapılmasını müteakip proje faaliyetlerinin ekim ayında başlaması muhtemeldir.

  Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.7.Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi

 • Özel okullar proje ortağı olabilir mi?

  Cevap: Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahibi ve ortağı olamazlar. Özel okullar kar amacı güden kuruluşlar oldukları için program kapsamında başvuru sahibi ve ortağı olamazlar.

  Referans: Başvuru Rehberi -  2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Teknik Destek talep formunu ve eklerini internet ortamında doldurup e-mail yoluyla başvuruda bulunabilir miyiz?

  Cevap: Başvuruların, internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılması zorunludur. KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çevrimiçi (online) başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı sistem üzerinden alınarak çıktının her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmalı ve gerekli yerler Başvuru Sahibi ve/veya Proje Ortağı tarafından imzalanmalıdır (ayrıca mühürlenmelidir /kaşe basılmalıdır). İmzalı ve paraflı çıktıların aslı (yalnızca 1 [bir] asıl) matbu halde Ajansa teslim edilmelidir. Sadece KAYS üzerinden online olarak yapılan ancak Ahiler Kalkınma Ajansına ulaştırılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

   

  İmzalı ve paraflı çıktıların aslı, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) yapılır. Bunun dışında kullanılacak herhangi bir başvuru yöntemi (e-mail, faks vb.) kabul edilmeyecektir.

  Referans: Başvuru Rehberi - 2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

 • Başvurular yalnızca Ajans merkezine mi yapılabilir?

  Cevap: Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların matbu halleri Ajans merkezine ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilebilir. Programın başvuru rehberinden veya Ajans internet sitesinden illerdeki Yatırım Destek Ofislerinin adreslerine ulaşılabilir.

  Referans: Başvuru Rehberi - 2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

 • Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcıların karşılaması gereken bir eş finansman var mıdır?

  Cevap: Teknik Destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak Teknik Destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay gibi çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının Teknik Desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür ayni katkıların Teknik Destek Başvuru formunda belirtilmesi gerekir. Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

  Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.4.Maliyetlerin Uygunluğu, Başvuru Rehberi -2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu

 • Sunulan faaliyetler değerlendirme sürecinde hangi kriterlere göre değerlendirilir?

  Cevap: Değerlendirme süreci; ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ön inceleme aşamasında Teknik Destek başvurusunun Teknik Destek Talep Formunun beş numaralı bölümünde yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılamadığı incelenir.

  Nihai değerlendirmede ise sırası ile başvurunun; 1. Teknik Destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili olduğu, 2. Diğer uygulanan/uygulanacak programlarla karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içerip içermediği, 3. İhtiyaç ve sorunların ne kadar doğru bir şekilde tanımlamış olduğu, 4. Beklenen sonuçların, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisinin var olup olmadığı ve çarpan etkileri göz önüne alınır.

  Referans: Başvuru Rehberi – 2.3.Teknik Destek Başvurularının Değerlendirilmesi ve Seçilmesi -  İdari Kontrol Listesi, Uygunluk Kontrol Listesi ve Değerlendirme Tablosu

 • Bir kurum/kuruluşa en fazla kaç kez Teknik Destek sağlanabilir?

  Cevap: Bir başvuru sahibi aynı başvuru döneminde en fazla iki başvuru yapabilir ancak en fazla bir başvurusuna destek alabilir. Aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destekten faydalanabilir.

  Referans: Başvuru Rehberi - 2.1.3. Uygun Başvurular: Destek Başvurusu Yapılabilecek Faaliyetler, Süre

 • Fakültemiz için hem eğitim, hem de eğitimini aldığımız programın lisansını program kapsamında satın alabilir miyiz?

  Cevap: Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Diğer hiçbir gider ve satın alma işlemi uygun değildir. 

  Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu

 • Köy muhtarlığı adına Teknik Destek Başvurusu yapabilir miyiz?

  Cevap: Köy muhtarlığı uygun başvuru sahiplerindendir. Köy muhtarlığı adına başvuru yapılabilir. 

  Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?