English

2017 Yılı Sosyal Kalkınma MDP Sıkça Sorulan Sorula-1

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2017 Yılı Teknik Destek Programından yararlanmaktayız. Mali destek programından da yararlanmak istiyoruz. Ancak çağrıda "Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında en fazla 1 proje teklifi için destek alabilir." ifadesi vardır. Bu kapsamda Mali destekten yararlanabilir miyiz?

  Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre teknik destek programı mali destek programı kapsamında değildir. 2017 Yılı Teknik Destek Programından yararlanmış olmanız, 2017 Yılı Mali Destek Programlarına proje başvurusu yapmanıza engel değildir. 

   

  Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 11

 • Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu ) olarak (Hafif Düzey Zihinsel ve Fiziksel Engelli) öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulumuzda ''Sosyal kalkınma mali destek programı'' için proje hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz havaların soğuduğu aylarda beden eğitimi derslerini kapalı bir salonumuz olmadığı için yapamıyorlar. Bizde bunu düşünerek öğrencilerimiz için prefabrik veya konteyner tarzı bir kapalı spor salonu yapmayı düşündük. Bu bağlamda prefabrik veya konteyner tarzı kapalı spor salonu sosyal kalkınma mali destek programı içerisinde demirbaş yada teçhizat olarak değerlendirilebilir mi?

  Prefabrik ve konteyner bina yapımı/alımı yeni bina olarak nitelendirilmekte olup, uygun maliyet değildir.

   

  Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.2.   Uygun Olmayan Maliyetler

   

 • Valilik Birim Müdürlüğü olarak hizmet veriyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak potansiyel vergi kimlik numarası almamız durumunda Küçük Ölçekli Altyapı MDP ve Sosyal Kalkınma MDP teklif çağrılarına başvuru sahibi olabilir miyiz?

  Valiliğe bağlı alt birimlerin ayrıca bir tüzel kişiliği bulunmadığı için uygun başvuru sahibi değildirler. Valilik adına başvuru yapabilirler.

 • Dezavantajlı gruplar kimleri kapsıyor?

  Sosyal Kalkınma MDP (Mali Destek Programı) Rehberi Terimler Sözlüğü kısmında Dezavantajlı Gruplar şu şekilde tanımlanmıştır. DEZAVANTAJLI GRUPLAR: Sosyal ve ekonomik hayata katılımda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, engelli olma, vb. açılardan toplumun diğer kesimlerine göre zayıf kalan, “ekonomik ve sosyal dışlanma ”ya maruz kalan kesimler. (Örneğin; ekonomik ve sosyal dışlanmaya maruz kalan kadınlar, çocuklar, engelliler gibi)

   

  Referans: Sosyal Kalkınma MDP Rehberi Terimler Sözlüğü

 • Sosyal kalkınma projelerinde proje kapsamında yurt dışı eğitim, inceleme vb. faaliyet desteklenir mi?

  Proje uygulamalarının tümünün TR71 bölgesinde yapılması esastır. Ancak fuar, sergi, konferans vb. etkinlikler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Söz konusu hususların proje özelinde (zorunluluk vb.) ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

   

  Referans: Sosyal Kalkınma MDP Rehberi 2.1.3. Yer 

   

 • Spor kulüpleri dernekleri bu desteklerden faydalanabilir mi?

  08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri uyarınca spor kulüpleri dernek statüsünde olup Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilecektir.

   

  Referans: 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri

 • Projelerin uygulama süresi ne zaman başlamaktadır?

  Projesi başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan başvuru sahibi ile Ajansımız arasında bir sözleşme düzenlenecektir. Proje uygulama süresi ise bu sözleşmenin imza tarihinden 1 (bir) gün sonra başlayacaktır.

 • Başvuru Sahibinin Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borçlarından bir veya birkaçının olması durumunda Program’a başvuruda bulunabilir mi?

  Program kapsamında başvuru aşamasında Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borç sorgulaması Ajansımız tarafından yapılmamaktadır. Borç sorgulamaları destek alamaya hak kazanan projeler için sözleşme aşamasında yapılacaktır.

 • Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanan kurum/kuruluşların iştirakçilerine proje bütçesinden yapılacak ödemeler uygun maliyet midir?

  Hayır. Ajanstan destek almaya hak kazanmış projelerde yer alacak iştirakçiler projenin güvenilirliğini ve sürdürebilirliğini arttırabilmek amacıyla projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde proje bütçesinden herhangi bir ödeme alamazlar ve iştirakçilerin yapacakları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

 • Başvuru esnasında aynı mal ya da hizmet için alınan proforma faturaların ortalama değeri mi bütçeye yansıtılacaktır?

  10.000 TL’yi geçen her mal ya da hizmet alımı için alınan 3 proforma faturadan ihtiyaç duyulan faaliyet için en uygun olanı seçilmeli ve projede gerekçelendirmesi tam yapılmalıdır. 

 • Proje kapsamında herhangi bir alım yaparken başvuru esnasında sunmuş olduğumuz proforma faturaları aldığımız yerlerden alım yapılması zorunlu mudur?

  Proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar Başvuru Sahibinin niteliğine göre tabi olduğu satın alma mevzuatına, kendine ait satın alma kuralları olmayan yararlanıcılar için ise Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

 • Bir ilkokul olarak Sosyal Kalkınma Programına başvuruda bulunmak için ilçe milli eğitim müdürlüğünün projemize ortak olması gerekmekte midir?

  Okulların yapacağı proje başvurularında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak olması zorunluluğu yoktur. Okulların yapacağı başvurularda “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümünün okulun en yüksek amiri (Müdür, Müdür Vekili) tarafından imzalanması yeterlidir.

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortak veya iştirakçisinden sağlanması mümkün müdür?

  Hayır. Söz konusu mal ve hizmet satın alımları proje ortak veya iştirakçilerinden gerçekleştirilemez. Ancak, proje ortak ve iştirakçileri projenin gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak mal ve hizmet sağlayabilirler.

 • Kurumumuz bir proje başvurusu yaparken başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir mi?

  Kurumunuz bir proje başvurusu yaparken, başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir. Mali Destek Programları kapsamında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

 • Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen birkaç hususta yardımınıza ihtiyaç duymaktayız. Bilindiği gibi kamu kurumlarının bu tip projeler için ellerinde hazır bulunan bütçeleri yoktur. Dolayısı ile bu tip bir hibe/destek başvurusunda bulunabilmek için kurumumuz tarafından karşılanacak tutarın başvuru öncesi bulunması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle; 1.Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak bir proje hazırlamak istemekteyiz. Projemizin toplam maliyetinin net 40.000 TL olduğunu varsayarsak bu tut

  2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru öncesi eş finansman bulundurmaları gerekmemektedir.

   

  Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.

   

  Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanını karşılayacak şekilde kabul edilebilmektedir.

   

  2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında azami destek oranı %90 olarak belirlenmiştir. Geri kalan kısmı eş finansman olarak başvuru sahipleri kendi personellerini (veya varsa proje ortaklarının personellerini) projede görevlendirerek maaşlarını eş finansman olarak saydırabilirler. Bu şekilde başvuru sahipleri nakit katkıda bulunmadan proje başvurusunda bulunabilirler.  

 • İdaremiz bir kamu kurumudur. Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için bir proje yazmayı düşünüyoruz. İdaremizin bu proje için bütçesinde ayırdığı bir meblağ yoktur. Kurumumuzun proje destek tutarının geri kalanının tamamını projede personel görevlendirerek sağlaması mümkün müdür?

  Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanını karşılayacak şekilde kabul edilebilmektedir. Kamu görevlilerine ayrıca proje kapsamında ücret ödenmeyecektir.

   

  Referans:  Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi , 2.1.4.1 Uygun Maliyetler ,  2.1.4.2  Uygun Olmayan Maliyetler

   

 • Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir ?

  Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

   

  Referans:  Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi   2.1.3.3.  Proje Konuları ve Faaliyetleri

   

 • Kurumumuz Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktadır. Projemizde ortağımızın olması değerlendirme aşamasında artı puan sağlar mı?

  2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başvurusu yapılan projelerde ortak bulunması ve ortakların projeye katılımları ile katkı düzeyleri puanlamada dikkate alınacaktır.

   

  Referans:  Değerlendirme Tablosu-Yöntem 3.3 

 • Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek programına yapmayı planladığımız başvuru kapsamında, projede yapılması gerekli inşaat işleri bulunmaktadır. İnşaat işleri hazırlayacağımız proje bütçesi için uygun maliyet midir?

  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesi için uygun maliyettir.

   

  Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler