English

2017 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı MDP Sıkça Sorulan Sorula-1

 • Mahalle muhtarları projeler için uygun başvuru sahipleri midir?

  Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişiliği olmadığı için projeler kapsamında Başvuru Sahibi/Ortak olamazlar.

 • Proje süresi asgari 12 ay olarak belirlenmiş ama bizim düşündüğümüz sistemi kurmamız asgari sürenin altında bir sürede gerçekleşebilecektir. Bu duruma göre bu programa başvurabilir miyiz?

  Asgari proje süresinden daha kısa sürede projenin bazı faaliyetleri bitirilebilir ancak projenin tümünün bitirilmesi mümkün olmayabilir. İhale süreci, ödemelerin yapılması, raporlamaların ve mali denetimlerin gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında projeler için asgari süre olarak 12 (on iki) ay belirlenmiştir.

  Bu durumda projeleri Ajans’a sunarken projenin en az 12 (on iki) ay sürecek şekilde planlanması gerekmektedir. Bununla birlikte projenin erken tamamlanması durumunda mevzuatta engelleyici veya cezai hüküm bulunmamaktadır. 

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.3.1 Süre 

   

 • Proje kapsamında idari ve teknik personel ya da vasıfsız işçi sayısı sınırlaması bulunmakta mıdır?

  Başvuru sahibinin ve ortağının proje kapsamında yurt içinde görevlendireceği yeni/mevcut personelinin net maaşları (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) uygun maliyettir. Projede gerekçelendirilmesi yapılmak kaydıyla bu konuda sayı sınırlandırılması yoktur.

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler 

 • Ajans proje bütçesinde revizyon yapacak mıdır?

  Başvuru sahiplerinden gerçekçi ve uygun maliyetlerin yer aldığı bütçelerin hazırlanması beklenilmektedir. Bununla birlikte Ajans gerçekçi olmayan, piyasa maliyetlerine göre abartılı bulduğu, projenin uygulanması için ya da beklenen sonuçlar için gereksiz bulduğu, uygun olamayan maliyetlerin yer aldığı bütçe kalemlerinde revizyona gitme hakkını saklı tutar.

  Referans:  KÖA Başvuru Rehberi  2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler 

 • Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

  Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi 

 • Bütçedeki tutarlar KDV dahil mi hariç mi olmalı?

  2017 yılı mali destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için Katma Değer Vergisi uygun maliyettir.

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu 

 • Hangi şartlarda proforma fatura sunmamız gerekiyor?

  10.000,00 TL ve üstü her türlü hizmet/ mal alımı kalemi için farklı firmalardan alınmış en az 3 adet proforma fatura sunulması gerekmektedir.

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.2.3. Başvuru Sırasında KAYS’a Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler 

 • Kamu kurumuyuz. Sadece satmak için enerji üretebilir miyiz?

  Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin, Başvuru Rehberi, 1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri Bölümünde belirtilen amaç ve önceliklere uygun olması gerekmektedir. Projeler dizayn edilirken bu amaç ve öncelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin kurulacağı projelerde başvuru sahibinin ilgili mevzuat (Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik)  gereğince kendi elektrik enerjisini karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde sistemi kurması esastır.  

   

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri 

 • Proje kapsamında görevlendirilecek kilit personeli, projeye iştirakçi olarak katılacak olan kurumun bir personelinden belirleyebilir miyiz?

  Projede görevlendirilecek kilit personel, proje başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi tarafından sağlanabilir. Ancak kilit personel bir kamu görevlisi ise, proje kapsamında herhangi bir ücret ödenemeyecektir.

 • Proje kapsamında karşılamamız gereken eş finansmanı ayni katkı şeklinde (araç, bina, cihaz vs.) sağlamamız mümkün mü?

  Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan, desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

   

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler, Ayni Katkılar 

 • Önceliklerin birbirlerine göre üstünlükleri var mıdır? (Öncelikler sıralı mıdır: Öncelik 1’in kapsamına giren Öncelik 2’nin kapsamına girenden daha mı avantajlıdır?)

  Başvuru Rehberi’nin 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri başlığı altında belirtilen önceliklerin birbirlerine göre üstünlüğü bulunmamaktadır.

 • Ajans tarafından araç alımı veya kiralanmasına destek sağlanabilir mi?

  Başvuru Rehberinin “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler” başlığı altında belirtildiği gibi her türlü araç alım maliyetleri uygun maliyet değildir ama araç kiralama maliyetleri uygun maliyettir.

   

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu 

 • Sunulacak projenin birden fazla önceliğe hitap etmesi durumunda projenin değerlendirilmesinde olumlu veya olumsuz bir etki olacak mıdır?

  Sunulan projelerin birden fazla önceliği kapsaması proje değerlendirmelerinde dikkate alınmaktadır. Öncelik ilişkilendirmelerinde başvuru sahibinin en az bir (1) önceliği seçmesi zorunludur. Başvurular değerlendirilirken, başvuru rehberinde yer alan değerlendirme tablosundaki kategoriler ışığında puanlama yapılmaktadır.

 • Bir kurum veya kuruluş en fazla 2 proje başvurusu yapabiliyor ama kaç projeye ortak olabilir?

  Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

 • Proje ile ilgili izin, ruhsat, yetki belgesi vb. belgeler proje başarılı olduktan sonra hazırlanabilir mi?

  Projenin uygulanması için zorunlu olan inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı, üretim izni, yapı kullanma izni vb. her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belgeler projenin başarılı olması durumunda sözleşme aşamasında proje sahiplerinden istenecektir. Başarılı proje sahiplerine gönderilecek olan sözleşmeye davet bildirimine en fazla 10 iş günü içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmiş olarak icabet edilmediği takdirde Başvuru Sahibi sözleşmeden feragat etmiş sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir. Bu sebeple projelerin uygulanması için gerekli izin, ruhsat ve belgelerin proje sonuçlarının açıklanmasını beklemeksizin hazır edilmesi başvuru sahiplerinin yararına olacaktır.

 • Yurt dışından bir ortak projeye dâhil edilebilir mi?

  Projeler kapsamında Başvuru Sahiplerinin ya da Ortakların yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edildiği için Başvuru Sahibi ya da Ortak kurum/kuruluşların Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması zorunludur. Dolayısıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşun projeler kapsamında Başvuru Sahibi ya da Ortak olması mümkün değildir.

 • Enstitümüz başta patates ıslahı olmak üzere patates konusunda araştırma çalışmaları yürütmektedir. 2005 yılında başlayan patates ıslahı çalışmaları sonucunda 2018 yılı itibarı ile Türkiye'de tescilli 149 adet patates çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden 8 tanesi Enstitümüz tarafından tescil ettirilmiştir. Patates ıslahı çok uzun ve meşakkatli bir çalışmadır ve 10 yıl gibi uzun bir dönem almaktadır. Bu uzun çalışma süresince patates bitkilerinin sağlıklı tohumluklarının temini ve materyalin hastalıklardan uzak tutulması önem arz etmektedir. Enstitümüzde bu anlamda tohumluk üst kademede pa

  Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere, birincil tarım faaliyetleri kapsamına giren konular ve bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı desteklenmeyecektir.

   

  Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler