English

2016 Yılı KOBİ Geliştirme MDP Sıkça Sorulan Sorular 2

 • Firmamız geçici süre (6 ay/1 yıl) ihale yasaklısı olursa bu durum, programa başvuru için bir engel midir?

  Cevap: Başvuru rehberi, Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümü f maddesinde “Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.” ve ayrıca aynı bölümün son kısmında “Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir.” denilmektedir.
  Eğer işletmeniz yukarıda belirtilen kapsama dâhil ise proje başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Mali Destek Programı'na belediyeye ait bir firma başvuruda bulunabilir mi?

  Cevap: Başvuru rehberinde belirtildiği üzere programa sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte bir belediye işletmesinin KOBİ sayılabilmesi için “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9. ve 11. Maddelerinin ilgili kısımların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Eğer 9. ve 11. Maddelerde belirtilen şartları sağlayan bir belediye işletmesi ise programa başvuruda bulunabilir.

  Madde 9 - (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.) Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmi beş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmi beş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınır. Birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmi beş oranı; a) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma merkezleri, b) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar, c) Yıllık bütçesi yirmi beş milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu beş binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılır.

  Madde 11 - (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.) Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmi beş veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına, 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ sayılmaz.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? 18.11.2005 No: 25997 tarih ve nolu Resmi Gazete ’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

 • Nevşehir’de aynı faaliyet alanında, aynı Vergi No ve unvana sahip bir merkez ve bir de şube olarak iş yerimiz var. İkisinin sadece adresleri ve SGK kayıtları farklı. Bu iki iş yerine proje konusu aynı olan bir proje için; ayrı ayrı mı proje yazmam gerekli yoksa tek bir projeye ikisini de dahil edebilir miyim?

  Cevap: Bir başvuru sahibi (aynı tüzel kişilik için) aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri

 • Firmamız madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir. KOBİ Geliştirme MDP kapsamında hazırladığımız projemizde Rok Delme Makinası satın almak istemekteyiz. Bu makinaya ait maliyet uygun olarak değerlendirilir mi? Not: Rok yerüstü delme ekipmanı olarak madencilik sektöründe kullanılan bir makinadır.

  Cevap: Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “her türlü taşıt alımları” Uygun Olmayan Maliyetler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bahsi geçen makine eğer taşıt olarak nitelendirilmiyorsa program kapsamında bu tür makineler bütçeye eklenebilir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

 • Program kapsamında hazırlıklarını yaptığımız proje içerisinde almayı planladığımız bir üretim hattı makinesi bulunmaktadır. Yurtdışından alacağımız bu makine eğer talep edersek yatırım teşvik kapsamı içerisinde yer almaktadır ve bu teşvik ile KDV’sini devlet karşılayacaktır. Başvuracağımız programda KDV kısımları dahil olmadığı için bu yatırım teşvikine de başvurmamız projemiz için sorun oluşturur mu?

  Cevap: 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 maddesi ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29. maddesi gereğince anılan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, anılan Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, anılan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Aynı proje konusu için sadece bir destek kurumundan destek alınabilir.

   

  Referans: 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 maddesi ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29. maddesi

 • 80 bin adet yumurta üretim kapasiteli tesisimiz var, 60 bin civciv, 60 bin tavuk kümesi daha yapmayı düşünüyoruz, programa başvurabilir miyiz?

  Cevap: Başvuru Rehberi 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri bölümünde yer alan "Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir" gereğince Proje konunuzun, ilgili kararın Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi kısmında belirtilen 100.000 adet/dönem yatırım şartını sağlaması gerekmektedir. Bu kararda belirtilen asgari şartlar yapılacak olan yeni yatırımın asgari yatırım düzeyini belirtmektedir. Bu yüzden proje kapsamında yapılacak yatırımın 100.000 adet/dönem şartını sağlaması beklenir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi

 • Ajansınızın bu yılki çağrısına bir proje yazıyorum. Ancak eylül ya da kasım aylarında yurt dışında yüksek lisans yapmayı planlamaktayım. Böyle bir durumda (projenin kabul edildiğini varsayarsak) şirketimi ortaklarıma devredebilir miyim?

  Cevap: Eğer şirketiniz Anonim Şirket/Limited Şirket ise sorun olmayacaktır. Başvuru sahibi olan işletmenin tüzel kişiliği esas alınmaktadır. Eğer şirketiniz Şahıs Şirketi ise bu durumda başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Proje ile şirketimin ihtiyacı olan bir treyler almak istiyorum. Treyleri proje bütçesinden karşılamam mümkün müdür?

  Cevap: Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “her türlü taşıt alımları” Uygun Olmayan Maliyetler arasında yer almaktadır. Bu sebeple bahsi geçen treylerin uygun maliyet olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 16, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

 • Aksaray’da faaliyet gösteren Rektifiye firmamız Araçların motorlarının tamiri ile iştigal olmaktadır. Biz işletmemize Aksaray’da ve bildiğimiz kadarı ile Niğde’de olmayan bir tezgâh almak istiyoruz. Şu an Aksaray’da yetkili servisler ve tamirciler motorların rektifiye işleri için bazı parçaları Konya, Ankara hatta İstanbul’a gönderiyorlar. Biz bu tezgahı çalıştırmaya başladığımızda bu parçaların işlenmesi bizim atölyemizde yapılabilecek. Bu konuda destek alabilir miyiz?

  Cevap: Başvuru Rehberi 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri bölümünde yer alan "Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir" gereğince Proje konunuzun, ilgili kararın Ek4: Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar-Hizmetler Sektörü kısmında belirtilen Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonları yatırımları ilgili Bakanlar Kurulu kararına istinaden desteklenemeyecektir.

   

  Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, Ek4: Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar-Hizmetler Sektörü