English

2015 Yılı Sosyal Kalkınma MDP Sıkça Sorulan Sorular 1

 • 2012 yılı mali destek programında belediyemiz iştirakçi olarak bir projede yer aldı ve projemiz halen devam ediyor. Bu nedenle belediyemiz olarak 2015 yılı mali destek programına başvurabilir miyiz?

  Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde “Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz.” ifadesi yer almaktadır. Bu husus kar amacı güden kuruluşlar için geçerlidir. Belediyeler gibi kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje başvurusu yapmasına proje yürütüyor olması engel değildir.

  Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10. Madde,

 • İdaremiz bir kamu kurumudur. Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için bir proje yazmayı düşünüyoruz. İdaremizin bu proje için bütçesinde ayırdığı bir meblağ yoktur. Kurumumuzun proje destek tutarının geri kalanının tamamını projede personel görevlendirerek sağlaması mümkün müdür?

  Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre; “Proje kapsamında görevlendirilen yararlanıcı personeline yapılan maaş ödemeleri proje süresiyle sınırlı olarak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50’sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir. Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Örneğin; eş finansman miktarı 30.000,00 TL ise bunun %50’si (15.000,00 TL) kadarki kısmı ancak kurumun personel maaşlarından karşılanabilir. Geri kalan %50’sinin nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

  Başvuru Rehberi sayfa 13, Dipnot 5,

 • Belediyemize bağlı olan bir işletme 2015 Yılı Mali Destek Programları için başvuru sahibi olabilir mi?

  Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu amaçla bir şirket kurmaları gerekmemektedir. Diğer taraftan işletmeler Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi olamamaktadır.

  Başvuru Rehberi, Sayfa 7, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için yazmayı düşündüğümüz bir projede mahkûmlar için bazı sosyal etkinlikler planlamaktayız. Bu kapsamda mahkûmların sinema, tiyatroya gitmesi, başka bir ildeki müzelere götürülmesi düşünülmektedir. Mahkûmlar için alınacak sinema, tiyatro biletleri ve il dışındaki yolluk masrafları uygun maliyet midir?

  Sosyal Kalkınma Mali destek Programı kapsamında gündelikler sadece projede görevli personel için uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Proje kapsamındaki yararlanıcılar için belgelendirilmek kaydı ile sinema, tiyatro gibi hizmet bedelleri uygun maliyettir.

  Başvuru Rehberi Sayfa 12, 2.1.4.1. Uygun Maliyetler,

 • Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

  Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

  Başvuru Rehberi Enerji Altyapısı MDP Sayfa 11, Sosyal Kalkınma MDP sayfa 12,

 • Kurumumuz Sosyal Kalkınma Programı kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktadır. Projemizde ortağımızın olması değerlendirme aşamasında artı puan sağlar mı?

  2015 yılı Mali Destek Programları kapsamında değerlendirme tablosunda başvuru sahibinin ortaklığına dair özel bir hüküm veya artı puan getirecek herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, projenin değerlendirilmesi sırasında kullanılan değerlendirme kriterlerinde standart olan Bölüm 1.Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi’nde başvuru sahibi ve varsa ortaklarının mali ve yönetim kapasitesi birlikte değerlendirilmektedir.

  Başvuru Rehberi, Sayfa 22, Değerlendirme Tablosu, 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi

 • Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek programına yapmayı planladığımız başvuru kapsamında, projede yapılması gerekli inşaat işleri bulunmaktadır. İnşaat işleri hazırlayacağımız proje bütçesi için uygun maliyet midir?

  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesi için uygun maliyettir.

  Başvuru Rehberi, Sayfa 12-13 2.1.4.1. Uygun Maliyetler 7. Madde