English

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular 2

 • Proje kapsamında görevlendirilecek kilit personeli, projeye iştirakçi olarak katılacak olan kurumun bir personelinden belirleyebilir miyiz?

  Projede görevlendirilecek kilit personel, proje başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi tarafından sağlanabilir. Ancak kilit personel bir kamu görevlisi ise, proje kapsamında herhangi bir ücret ödenemeyecektir.

  Sıkça Sorulan Sorular 2, Soru 1

 • Proje kapsamında karşılamamız gereken eş finansmanı ayni katkı şeklinde (araç, bina, cihaz vs.) sağlamamız mümkün mü?

  Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan, desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

  Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler, Ayni Katkılar

 • Ajansa başvuru aşamasında sunmak üzere Güneş Enerjisi üretimini yapacağımız yere ait ne tür belgeler gereklidir?

  Ajansımıza başvuru esnasında tesisin kurulacağı yerin mülkiyet/tahsis durumunu gösterir belge(ler)in sunulması gerekmektedir. 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında, lisanssız elektrik üretimine ilişkin başvurular ilgili dağıtım şebekesine yapılmaktadır. İlgili dağıtım şirketleri bu başvurular için Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesini de talep etmektedirler. İlgili başvuru süreci ve uygulamalar için dağıtım şirketlerinin web adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir. (Bkz. www.meramedas.com.tr / www.bedas.com.tr )

  Başvuru Rehberi, 2.2.2 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 • Proje ekibinde yer alan kamu personeline maaş ödemesi yapılabilir mi?

  Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları uygun olmayan maliyetler kapsamındadır. Kamu görevlilerine proje kapsamında ücret ödenememektedir. Ancak Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar ’a göre; “Proje kapsamında görevlendirilen yararlanıcı personeline yapılan maaş ödemeleri proje süresiyle sınırlı olarak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50’sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir. Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.”

  Başvuru Rehberi: 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler
  Sıkça Sorulan Sorular 1: Soru 2

 • Bütçedeki tutarlar KDV dahil mi hariç mi olmalı?

  2015 yılı mali destek programları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dâhil olmak üzere) için Katma Değer Vergisi uygun maliyettir. Kamu tüzel kişiliğine haiz olamayan kurum ve kuruluşlar için KDV uygun maliyet değildir. Örnek olarak, dernek, vakıf, kooperatif, Organize Sanayi yönetimi ve Küçük Sanayi Siteleri yönetimleri için KDV uygun maliyet değildir. Bu nedenle kamu tüzel kişiliği olmayan başvuru sahipleri bütçeyi KDV hariç tutarlar üzerinden hazırlamalıdır.

  Başvuru Rehberi 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler Bölümü

 • Hangi şartlarda proforma fatura sunmamız gerekiyor?

  10.000,00 TL ve üstü her türlü hizmet/ mal alımı kalemi için en az 3 adet proforma fatura sunulması gerekmektedir.

  Başvuru Rehberi 2.2.2. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 • Kamu kurumları eş finansmanı hangi bütçe kaleminden karşılayabilir?

  Yararlanıcının proje kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri mümkün olduğu ölçüde bütçe dışı kaynaklar ile karşılaması esastır. Yararlanıcı bu yükümlülüklerini bütçe dışı kaynaklar ile karşılayamaması durumunda bütçelerinin (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesabına öder. Başvuru sahiplerinin bu hükümlere uyması gerekmektedir.

  Başvuru Rehberi 1.3. Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

 • Dezavantajlı gruplar kimleri kapsıyor?

  Sosyal Kalkınma MDP (Mali Destek Programı) Rehberi Terimler Sözlüğü kısmında Dezavantajlı Gruplar şu şekilde tanımlanmıştır. DEZAVANTAJLI GRUPLAR: Sosyal ve ekonomik hayata katılımda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, engelli olma, vb. açılardan toplumun diğer kesimlerine göre zayıf kalan, “ekonomik ve sosyal dışlanma ”ya maruz kalan kesimler. (Örneğin; ekonomik ve sosyal dışlanmaya maruz kalan kadınlar, çocuklar, engelliler gibi)

  Sosyal Kalkınma MDP Rehberi Terimler Sözlüğü

 • Kamu kurumuyuz. Sadece satmak için enerji üretebilir miyiz?

  Enerji Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin, Başvuru Rehberi, 1,2. Programın Amaç ve Öncelikleri Bölümünde belirtilen amaç ve önceliklere uygun olması gerekmektedir. Projeler dizayn edilirken bu amaç ve öncelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Projelerin kamuya hizmet sunması beklenmektedir.

  Başvuru Rehberi, 1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri:

 • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü olarak Sosyal Kalkınma MDP için bir proje sunmayı planlıyoruz. Kurumumuz için ayrıca tanımlanmış bir DTVT (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı) kodu bulunmaktadır. Ayrıca Valilik adına Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için bir proje daha sunmayı planlıyoruz. Her ikisi için de destek alabilir miyiz? İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü valilikten ayrı olarak, başvuru sahibi midir?

  Valilik ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün ayrı ayrı DTVT kodunun olması ayrıca İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün başvuru rehberlerinde belirtilen bir il müdürlüğü olması sebebi ile her iki kurum da Sosyal Kalkınma Programı için ayrı ayrı uygun başvuru sahibidirler. Enerji Altyapısı MDP için fiziki altyapı hizmeti sağlayan ilgili kurumlar başvurabilecektir.

  Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Enerji Altyapısı MDP için ortağın da fiziki altyapı hizmeti veren il/ilçe müdürlüğü olması gerekli midir? Yoksa ortakta fiziki altyapı hizmeti vermesi veya il/ilçe müdürlüğü olması şartı aranmaz mı?

  Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı olması” koşulu dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Bu nedenle ortak olacak kurumun başvuru sahibi ile aynı kriteri taşıması gerekmektedir.

  Başvuru Rehberi, 2.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz Güneş Enerjisinden Lisanssız Elektrik üretimi projesini "Enerji Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamında sunmak istiyoruz. Kurumumuz mevzuatında fiziki altyapı hizmeti verdiğimize dair açık bir ifade bulunmamakla birlikte İşyurdu bünyesinde resmi olarak inşaat ve yol çalışmaları dahil olmak üzere birçok işkolunda faaliyet gösteren, alanında Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olma özelliğini taşımaktayız. Bu bağlamda söz konusu destek programına başvuru sahibi olabilir miyiz?

  Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu burada sayılan kurumlardan biri olmadığı için uygun başvuru sahibi değildir.

  Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yönetmeliğimizin 22. maddesi(İnşaat ve emlak hizmetleri)ne göre Enerji Altyapısı MPD’ye müracaat edebileceğimizi düşünüyoruz sizce de uygun mudur?

  Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Enerji Altyapısı MDP için kurumunuzun fiziki altyapı hizmeti verdiğini başvuru aşamasında belgelemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla, tarafımıza sunduğunuz uygun başvuru sahibi olduğunuzu gösterir görev ve sorumluluklarınızı içeren dokümanı başvuru sırasında da sunmanız gerekmektedir.

  Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için bir proje teklifi hazırlamak istemekteyiz. Kurumumuz Program kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında belirtilen İl ve İlçe Müdürlükleri (Fiziki Altyapı Hizmeti veren) kapsamında yer almakta mıdır?

  Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Enerji Altyapısı MDP için kurumunuzun fiziki altyapı hizmeti verdiğini başvuru aşamasında belgelemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla, tarafımıza sunduğunuz uygun başvuru sahibi olduğunuzu gösterir görev ve sorumluluklarınızı içeren dokümanı başvuru sırasında da sunmanız gerekmektedir.

  Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

  Başvuru Rehberi, 2.2.2 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

 • Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Enerji Altyapısı MDP için uygun başvuru sahibi midir?

  Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Enerji Altyapısı MDP için kurumunuzun fiziki altyapı hizmeti verdiğini başvuru aşamasında belgelemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla, tarafımıza sunduğunuz uygun başvuru sahibi olduğunuzu gösterir görev ve sorumluluklarınızı içeren dokümanı başvuru sırasında da sunmanız gerekmektedir.

  Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

 • Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uygun başvuru sahibi midir?

  Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri yer almaktadır. Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Enerji Altyapısı MDP için uygun başvuru sahibi olmayıp, Sosyal Kalkınma MDP için uygun başvuru sahibidir.

  Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?