English

2014 Yılı MDP Sıkça Sorulan Sorular

 • Başlamış olan bir yatırım/proje/iş ile ilgili proje sunulabilir mi?

  Cevap: Sözleşme öncesi yapılan harcamalar uygun maliyet değildir. Ancak daha önce yapılmamış ya da başka yerden finanse edilmeyen mevcut ve/veya yeni yatırımların geliştirilmesine yönelik projeler Ajansa sunulabilir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 19 ve 21

 • Yatırım yapacağımız alan, ticari sicil gazetesinde firmamızın iştigal alanları bölümünde anılan görev, yetki ve iştigal/faaliyet alan(ları)ı içinde yer almamaktadır. Yine de başvuru yapabilir miyiz?

  Cevap: SRE Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru tarihi itibariyle; görev, yetki ve iştigal/faaliyet alan(lar)ı içerisinde bulunması gerekmektedir.”

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 10

 • Şahıslar Ajansa proje desteği için başvurabilir mi?

  Cevap: SRE Başvuru Rehberinde uygun başvuru sahipleri olarak “4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelikle yeniden düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler” olarak tanımlanmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin Ajansa proje başvurusu yapmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 10

 • Projelerimizde malzeme alımlarında firmalardan proforma fatura almamız gerekiyor ancak bazı kalemlerde Çevre ve Şehircilik (Eski Bayındırlık) Bakanlığının belirlediği birim fiyatlar zaten var. Bunlar

  Cevap: Ajansın projelerde bütçe kalemleri için proforma fatura istemesi piyasadaki en uygun fiyatın tespit edilmesi içindir. Buna göre 10.000, TL’yi aşan her bütçe kalemi için proforma fatura getirilmesi gerekmektedir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 29

 • Başvuru sahibi olacak olan firmamız mevcut durumda KOBİ statüsünde bulunmaktadır. Ancak 4-5 ay sonra bir başka firma ile birleştirme planlamaktayız. Bu birleşmeye binaen yeni firmamız KOBİ statüsünden

  Cevap: Firmanızın başvuru ve sözleşme esnasında KOBİ statüsünde olması başvurunuz için ve sözleşme için yeterli şart olmasına rağmen, uygulama esnasında yapılacak bu türden bir değişiklik sözleşme öncesi durumda başvuru sahibi olamayacak bir tüzel kişiliğin destekten yararlanmasına yol açacaktır. Bu durum mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olan ya da başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı düşen, onaylanması uygun olmayan bir değişikliğe yol açacaktır. Ayrıca sözleşme kapsamında sağlanan tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeler Genel Sekreterliğin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle başkasına devredilemez.

   

  Referans: Ahiler Kalkınma Ajansı, Proje Uygulama Rehberi Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği - Proje ile sağlanan tesis ve ekipmanların mülkiyeti

 • Proje süresi asgari 6 ay olarak belirlenmiş ama bizim planımızda düşündüğümüz sistemi kurmak yaklaşık 10 -11 gün sürecektir yani asgari sürenin altında bir sürede bitirilebilecektir. Bu duruma göre bu

  Soru: Proje süresi asgari 6 ay olarak belirlenmiş ama bizim planımızda düşündüğümüz sistemi kurmak yaklaşık 10 -11 gün sürecektir yani asgari sürenin altında bir sürede bitirilebilecektir. Bu duruma göre bu programa başvurabilir miyiz?

   

  Cevap: Asgari proje süresinden daha kısa sürede projenin bazı faaliyetleri bitirilebilir ancak projenin tümünün bitirilmesi mümkün olmayabilir. İhale süreci, ödemelerin yapılması, raporlamaların ve mali denetimlerin gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında projeler için asgari süre olarak 6 (altı) ay belirlenmiştir. Bu durumda projeleri Ajans’a sunarken projenin en az 6 ay sürecek şekilde planlanması gerekmektedir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi, 2.1.3.1 Süre

 • 2012 Yılı mali destek programı kapsamında şirketimiz Ajansınızdan destek almıştır. Aynı şirket ortaklarının hali hazırdaki başka bir şirketinin Ajanstan destek almasında bir mani var mıdır? veya hisse

  Soru: 2012 Yılı mali destek programı kapsamında şirketimiz Ajansınızdan destek almıştır. Aynı şirket ortaklarının hali hazırdaki başka bir şirketinin Ajanstan destek almasında bir mani var mıdır? veya hisse ortakları aynı olan iki farklı firma ile başvurduğumuz takdirde ikisi içinde destek alabilir miyiz?

   

  Cevap: Şirketlerde önemli olan kriter şirketin tüzel kişiliğidir. Şirketin ortakları, yöneticileri değildir. Bu durumda her iki firma için de proje başvurusunda bulunmanızda bir mahsur yoktur. Ayrıca 2012 yılında Ajans’tan destek alan ve ortakları aynı fakat tüzel kişiliği farklı olan diğer bir firmanın Ajans’tan 2014 yılı mali destek programları kapsamında destek almasında bir engel yoktur.

   

  Referans: DYK

 • Ajansa yazılacak proje kapsamında eş finansmanı bir bankadan kredi olarak karşılamamız mümkün müdür? Eğer mümkün ise kredi geri ödeme süresi proje süresinden fazla olabilir mi?

  Soru: Ajansa yazılacak proje kapsamında eş finansmanı bir bankadan kredi olarak karşılamamız mümkün müdür? Eğer mümkün ise kredi geri ödeme süresi proje süresinden fazla olabilir mi?

   

  Cevap: Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Bu durumda, başvuru sahibinin kendisinin karşılaması gereken eş finansmanı kredi yolu ile sağlamasında bir engel yoktur. Ancak bu durumda sözleşme bitiş tarihi itibariyle yararlanıcının yükümlülüklerini yerine getirmiş olması (eş finansmanı sağlaması ve projedeki taahhütlerini yerine getirmesi) gerekir. Kredinin geri ödenmesi Banka ile yapılacak sözleşmeye bağlı olup proje süresini aşabilir.

   

  Referans: DYK 2.1.1.1.1.2. Eş finansman

 • Ücret karşılığı proje yazan danışmanlık firmalarının ya da daha önce Ajansta çalışan kişilerin Ajans ile bir ilişkisi var mıdır? Danışman firma tarafından yazılan proje kesin kazanır mı?

  Soru: Ücret karşılığı proje yazan danışmanlık firmalarının ya da daha önce Ajansta çalışan kişilerin Ajans ile bir ilişkisi var mıdır? Danışman firma tarafından yazılan proje kesin kazanır mı?

   

  Cevap: Ahiler Kalkınma Ajansı’nın hiçbir danışmanlık firmasıyla ya da eski Ajans çalışanı ile ilişkisi bulunmamaktadır. Ajansa yapılan proje başvuruları değerlendirilirken projenizi kimin yazdığı Ajans tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Ayrıca Ajansımız ücretsiz olarak proje yazma eğitimi vermektedir. Bu eğitimlere başvurular internet sitemizden online olarak alınmaktadır. Diğer taraftan konu ile ilgili Ajansımızın yaptığı duyuruya bakılması rica olunur. http://www.ahika.gov.tr/index.php?page=haber&id=463

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi, 2.1.4.1 Uygun Doğrudan Maliyetler

 • Katma değeri yüksek ürün üreten yeni ve sıfırdan bir fabrika kurulumu olumsuz karşılanmakta mıdır? Yani fabrika kurulumları programa dâhil değil midir?

  Soru: Katma değeri yüksek ürün üreten yeni ve sıfırdan bir fabrika kurulumu olumsuz karşılanmakta mıdır? Yani fabrika kurulumları programa dâhil değil midir?

   

  Cevap: Yeni bir fabrika ya da işin kurulması olumsuz karşılanmamaktadır. Bilakis teşvik edilmektedir. Ancak başvuru sahibinin ilgili işi yapabileceğini göstermesi (sf. 36’de yer alan Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi bölümünden yeterli puanı alabilmesi) gerekmektedir. Ayrıca projeniz için gerekli olabilecek küçük ölçekli alt yapı (inşaat) işleri toplam bütçenin değil Ajans desteğinin % 30’unu (yüzde otuz) aşamaz.

   

  Referans: Başvuru rehberinin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” bölümü, Değerlendirme Tablosu Bölüm 1, Uygun maliyetler Bölümü Diğer taraftan konu ile ilgili Ajansımızın yaptığı duyuruya bakılması rica olunur.

 • Proje kapsamında idari ve teknik personel ya da vasıfsız işçi sayısı sınırlaması bulunmakta mıdır?

  Soru: Proje kapsamında idari ve teknik personel ya da vasıfsız işçi sayısı sınırlaması bulunmakta mıdır?

   

  Cevap: Başvuru sahibinin ve ortağının proje kapsamında yurt içinde görevlendireceği yeni/mevcut personelinin net maaşları (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) uygun maliyettir. Projede gerekçelendirilmesi yapılmak kaydıyla bu konuda sayı sınırlandırılması yoktur.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 20

 • Firma olarak yeni yatırım yapmak istiyoruz. Acaba hangi alanlarda yapacağımız yatırımlar Ajansınızca öncelikli olarak desteklenecektir.

  Soru: Firma olarak yeni yatırım yapmak istiyoruz. Acaba hangi alanlarda yapacağımız yatırımlar Ajansınızca öncelikli olarak desteklenecektir.

   

  Cevap: Bu teklif çağrısında SRE Başvuru Rehberinde belirtilen alt bölgelerden ve sektörlerden gelecek başvurular öncelikli olarak desteklenecektir (Bkz. Değerlendirme Tablosu, sf. 36).

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 14-15-16-17

 • Sektörümüz, başvuru rehberinde belirtilen öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır. Yine de başvuru yapabilir miyiz?

  Soru: Sektörümüz, başvuru rehberinde belirtilen öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır. Yine de başvuru yapabilir miyiz?

   

  Cevap: Evet, başvuru yapabilirsiniz. Öncelikli sektörler yalnızca Değerlendirme Tablosu bölüm 2.2.2.’de puan avantajına sahip sektörlerdir. Bu puanlama sistemi, diğer sektör başvurularına herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 36

 • Organik gübre ve tarımsal perlit üretimi, tarıma dayalı sanayi kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Soru: Organik gübre ve tarımsal perlit üretimi, tarıma dayalı sanayi kapsamında değerlendirilebilir mi?

   

  Cevap: Hammaddenin işlenmesi ve herhangi bir işleme tabi tutulması, sınıflandırma, paketleme vb. prosesleri içerecek bir yatırım olduğunda tarıma dayalı sanayi kapsamında değerlendirilebilir. Ancak Başvuru Rehberi bölüm 2.1.4.2’de belirtilen Birincil tarım faaliyetleri uygun maliyet değildir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 21

 • 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi almış bir yatırımın aynı harcama kalemleri için Ajans’tan deste

  Soru: 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi almış bir yatırımın aynı harcama kalemleri için Ajans’tan destek alması mümkün müdür?

   

  Cevap:2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29. Maddesinde yer alan “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz” hükmü gereğince yatırımlarda aynı harcama kalemleri için hem Ajans desteklerinden hem de 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan destek unsurlarından faydalanılması mümkün değildir.

   

  Referans: 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 • İşletmemiz geçtiğimiz yıl, Ahiler Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programından yararlandı. 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na başvuruda b

  Soru: İşletmemiz geçtiğimiz yıl, Ahiler Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programından yararlandı. 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na başvuruda bulunabilir miyiz?

   

  Cevap: Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Dolayısıyla 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na başvurabilmeniz için Program son başvuru tarihi olan 21.03.2014’e kadar, önceki projenizin nihai ödeme tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

   

  Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği - 10.Md.

 • Hangi alanlarda Ajans’a başvuru yapamam? Desteklenmeyecek veya desteklenmesi belli şartlara bağlı yatırım konuları nelerdir?

  Soru: Hangi alanlarda Ajans’a başvuru yapamam? Desteklenmeyecek veya desteklenmesi belli şartlara bağlı yatırım konuları nelerdir?

   

  Cevap: Bu teklif çağrısında SRE Başvuru Rehberinde sf. 14’de yer alan uygun olmayan konular ile mevzuata uygun olmayan ve Devlet yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 4’ünde belirtilen teşvik edilmeyecek sektörler/yatırımlar teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir. Yine aynı ekte yer alan “Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konularında” ilgili şartlar aranacaktır.

   

  Referans: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve diğer ekleri için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1. htm

 • 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4

  TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

  I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR
   
  A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

  1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker.

  2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

  3- Küp şeker.

  4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

  5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

  6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

  7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

  B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

  1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

  2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

  3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

  4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları.

  5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

  6- Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç).

  7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

  a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

  b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

  c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

  ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

  Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

  8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

  C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

  1- İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar.

  2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları.

  3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

  4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.

  5- Sinema salonu yatırımları.

  6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

  7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

  8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

  9-   Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

  10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

  11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

  12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.

  13- Yat ithali yatırımları.
   
  14- Taşıt kiralama yatırımları.
   
  15- Halı yıkama yatırımları.

  16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

  17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.

  18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

  19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

  II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

  A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
   
  1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

  2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

  3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.

  4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.

  5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem

  şartı aranır.

  B. İMALAT SANAYİ 

  1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.

  2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 

  C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

  1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

  2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

  3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

  4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

  5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

  6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

  7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

  8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.

  9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

  10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

  11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.

  12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

  13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

 • 2012 yılında kümeslerimizden birini kendi öz sermayemizle revizyona sokup kafeslerini değiştirmiş bulunmaktayız.Şu anda kümeslerimizden birini daha revizyona sokup kafeslerini değiştirerek modernize etmek istiyoruz. Bu modernizasyon projesinde yumurta tavuğu kafesi alımı için Ajansınızdan destek istiyoruz. Proje konusu uygun mudur?

  Soru: 2012 yılında kümeslerimizden birini kendi öz sermayemizle revizyona sokup kafeslerini değiştirmiş bulunmaktayız.Şu anda kümeslerimizden birini daha revizyona sokup kafeslerini değiştirerek modernize etmek istiyoruz. Bu modernizasyon projesinde yumurta tavuğu kafesi alımı için Ajansınızdan destek istiyoruz. Proje konusu uygun mudur?

   

  Cevap: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 II-Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları-A. Tarım Ve Tarımsal Sanayi Madde 4’e uygun olarak projelendirilen yatırımlar için 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programına başvuruda bulunabilirsiniz.

   

  Referans: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 II-Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

 • Proje bütçemiz düşük olup,Ajanstan düşük oranda destek talep etmek projemizin kabul edilme olasılığını artırır mı?

  Soru: Proje bütçemiz düşük olup,Ajanstan düşük oranda destek talep etmek projemizin kabul edilme olasılığını artırır mı?

   

  Cevap: Proje bütçesinin düşük ya da yüksek olması değil belirlenen asgari ve azami sınırlar içinde olması gerekmektedir. Bütçe Rehberde belirtilen uygun maliyetler çerçevesinde, gerçekçi piyasa maliyetleri gözetilerek yazılmalı ve projenin uygulanması için gerekli ve yeterli olmalıdır. Bütçenizin tamamı puan tablosunda yer alan Bütçe ve Maliyet Etkinliği bölümüne göre değerlendirilecektir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 36 Değerlendirme Tablosu

 • Ajans proje bütçesinde revizyon yapacak mıdır?

  Soru: Ajans proje bütçesinde revizyon yapacak mıdır?

   

  Cevap: Başvuru sahiplerinden gerçekçi ve uygun maliyetlerin yer aldığı bütçelerin hazırlanması beklenilmektedir. Bununla birlikte Ajans gerçekçi olmayan, piyasa maliyetlerine göre abartılı bulduğu, projenin uygulanması için ya da beklenen sonuçlar için gereksiz bulduğu, uygun olamayan maliyetlerin yer aldığı bütçe kalemlerinde revizyona gitme hakkını haizdir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler

 • Kurulu tesisimizde Leasing yolu ile makine/ekipman alımı yapmak istiyoruz. Leasing uygun maliyet midir?

  Soru: Kurulu tesisimizde Leasing yolu ile makine/ekipman alımı yapmak istiyoruz. Leasing uygun maliyet midir?

   

  Cevap: “Leasing yoluyla yapılacak makine ekipman temini” uygun olmayan maliyetler arasındadır.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 21

 • Firma olarak lisanslı güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Ajansınızdan destek alabilir miyiz?

  Soru: Firma olarak lisanslı güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Ajansınızdan destek alabilir miyiz?

   

  Cevap: Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; proje konusu ile uyumlu olan ve geçerliliği devam eden belge, izin ve lisansların sözleşme aşamasında Ajansa sunulması gerekmektedir. EPDK tarafından daha önce verilmiş geçerli bir lisansın olmaması, yeni lisans alma sürecinin zorluğuda göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılacaktır.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 25

 • İhracat yapan firmamız proje ortağı olarak üretim yapan diğer firmamızı gösterebilir mi?

  Soru: İhracat yapan firmamız proje ortağı olarak üretim yapan diğer firmamızı gösterebilir mi?

   

  Cevap: Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı olması” koşulu dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 12

 • Firmamızın aynı vergi numarası altında, iki ayrı ajansa proje verilip, farklı makineler alınabilir mi?

  Soru: Firmamızın aynı vergi numarası altında, iki ayrı ajansa proje verilip, farklı makineler alınabilir mi?

   

  Cevap: 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere “Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısına başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kurulmuş/tescil edilmiş olması” gerekmekte olup, bu şartı ve Rehberde belirtilen bölümdeki (SRE Başvuru Rehberi 2.1. Uygunluk Kriterleri) diğer şartları sağlayan işletmeler Ajansımıza proje başvurusunda bulunabilirler.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 10

 • Hazır yemek sektöründe (tabldot ve toplu yemek) faaliyet gösteren firmamız Ajansa proje sunabilir mi?

  Soru: Hazır yemek sektöründe (tabldot ve toplu yemek) faaliyet gösteren firmamız Ajansa proje sunabilir mi?

   

  Cevap: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” A. Tarım Ve Tarımsal Sanayi Bölümü Madde 2’de belirtildiği üzere dışarıya yemek(hazır yemek) hizmeti sunan işletmeler desteklenmeyecek sektörlerdendir. Faaliyet gösterdiğiniz ve yatırım yapmayı düşündüğünüz sektör teşvik edilmeyecek sektörler arasında sayıldığı için bu konuda Ajansımızdan destek almanız mümkün değildir.

   

  Referans: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

 • Ceviz yetiştiriciliği için gerekli olan maddi ihtiyaçlarımızı karşılama amaçlı "uzun vadeli krediye/hibeye" ya da bunu karşılayacak projeye ihtiyaç duymaktayız. Hibe imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz?

  Soru: Ceviz yetiştiriciliği için gerekli olan maddi ihtiyaçlarımızı karşılama amaçlı "uzun vadeli krediye/hibeye" ya da bunu karşılayacak projeye ihtiyaç duymaktayız. Hibe imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz?

   

  Cevap: 2014 yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Rehberi’nin “2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere “Birincil tarım faaliyetleri” uygun proje konusu değildir. Başvuru Rehberinde başvuru sahiplerinin, ortaklarının, proje konusunun, maliyetlerin uygunluğu gibi kriterler açıklanmış olup, Rehberde belirtilen kriterleri sağlayacak şekilde hazırlayacağınız projeniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi “2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri”

 • Proje kapsamında forklift almayı düşünüyoruz. Forklift uygun maliyet olabilir mi?

  Soru: Proje kapsamında forklift almayı düşünüyoruz. Forklift uygun maliyet olabilir mi?

   

  Cevap: 2014 yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Rehberi’nin “2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler” bölümünde de belirtildiği gibi “her türlü taşıt alımları” uygun olmayan maliyetler arasındadır. Bu uygunluk kriteri doğrultusunda forklift alımı, uygun olmayan maliyettir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

 • Mali Destek Programı kapsamında 15 tane prefabrik olarak yapılacak bungalow tipi bina ile kompleks bir yapıda pansiyon işletmesi kurmak istiyoruz. Ancak küçük ölçekli yapım işlerinin %30’u geçmemesi istenmektedir. Prefabrikler için alınan tekliflerde prefabrik yapımı için sadece inşaat işleri değil, uygun harcama malzemeleride bulunmaktadır. bu durumda prefabriğin tamamını ekipman listesine ekleyebilir miyiz?

  Soru: Mali Destek Programı kapsamında 15 tane prefabrik olarak yapılacak bungalow tipi bina ile kompleks bir yapıda pansiyon işletmesi kurmak istiyoruz. Ancak küçük ölçekli yapım işlerinin %30’u geçmemesi istenmektedir. Prefabrikler için alınan tekliflerde prefabrik yapımı için sadece inşaat işleri değil, uygun harcama malzemeleride bulunmaktadır. bu durumda prefabriğin tamamını ekipman listesine ekleyebilir miyiz?

   

  Cevap: Bungalow tipi yapılar küçük ölçekli yapım işi olarak değerlendirilmektedir.Küçük ölçekli yapım işlerinin tutarı Ajanstan talep edilen destek tutarının %30’unu geçmemesi gerekmektedir. Prefabrik yapımına dair gerekli materyaller de söz konusu küçük ölçekli yapım işinin parçası olduğundan, makineekipman kaleminde değerlendirilemeyecektir.

   

  Referans: SRE Başvuru Rehberi 2.1.4.1. Uygun Maliyetler