English

2014 Yılı Mali Destek Programı Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular

 • Firmamız Ajanstan destek almaya hak kazanmış durumdadır. Aynı zamanda teşvikten de yararlanabilir miyiz?

  15 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 2’de belirtilen, “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler." hükmü gereğince yatırım teşviki kapsamında firmanın teşvik belgesinde kayıtlı ve alımı gerçekleştirilen aynı makine, ekipman ve malzeme için Kalkınma Ajanslarından mali destek sağlanamamaktadır. Diğer taraftan Ajansın sağladığı mali destek kapsamında firma tarafından alınan aynı makine ekipman ve malzeme için teşvik belgesine müracaat edilememektedir. Teşvik kapsamında olan fakat Ajansa sunulan proje de yer almayan makine ekipman ve malzemeler için teşvikten yararlanma hususunda bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte istisnai olarak, Ekonomi Bakanlığının yazılı görüşlerine istinaden 14/04/2011 tarihinden önce teşvik belgesi alan ve belge geçerlilik süresi uzatılan firmalar, Kalkınma Ajansları mali desteklerinden faydalanabilecektir.

 • Bütçenin insan kaynakları kaleminde yer alan projede görevli personelin yeni istihdam olması zorunlu mudur? Mevcut personelin projede görevlendirilmesi kabul edilecek midir?

  2014 yılı Sektörel Rekabetçilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde; 2.1.4.1.Uygun Maliyetler başlığı altında; Başvuru sahibinin ve ortağının proje kapsamında yurt içinde görevlendireceği yeni/mevcut personelinin net maaşları uygun maliyetler kapsamında sayılmıştır. Bu kapsamda bütçede insan kaynaklarında karşılığı olan projede görevli personelin (Proje Koordinatörü, Muhasebeci, Mühendis, tekniker, grafiker, pazarlamacı, nitelikli personel, işçi vb. adlar altında) firmanın mali destek kapsamında projede görevlendirdiği Ajans mevcut personeli ile sözleşme imzaladıktan sonra işe aldığı personeller için bu personellerin maliyeti, uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.

 • İhale ilanı ve İhale Dosyasının Ajans ve Firma Sitesinde yayınlanması gerekiyor mu? İhale ilanının gazetede yayınlanması yeterli değil midir?

  Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Mali Destekler için Satınalma Rehberinde belirtilen; “Ajans, kendi mali destek programı kapsamında ihale gerçekleştiren yararlanıcıların ihale ilanlarını internet sitesinde, ziyaretçilerin kolayca görebileceği bir şekilde, yayınlanmasını sağlamalıdır.” “İhale duyurusu yerel ve ulusal basında, yararlanıcının ve Ajans’ın internet sayfasında duyurulur.” “İhale dosyası elektronik ortamda ilgili web sitelerinden indirilecek şekilde yayınlanır.” “Tüm ilanları detaylarıyla birlikte internet sayfasında duyurulmak üzere Ajans’a gönderin ve varsa internet sayfanızda yayınlayın.” hükümleri gereği ihale ilanı ve İhale dosyasının Ajans ve Firmanın internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir.

 • Proje Denetim Raporunun, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanması zorunlu mudur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de proje denetim raporu hazırlayabilirler mi?

  Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen; “Ajans mali destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (mali destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi tarafından dış denetim). Ajans kamu kurum ve kuruluşlarını dış denetim kuralından muaf tutabilir.” hükmü gereğince Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketine mensup onaylı bir denetçi tarafından Denetim Raporu hazırlanabilecektir.

 • Proje bütçemizde Denetim Raporu için maliyet konulmamışsa yine de denetim Raporu sunmamız gerekir mi? Proje Denetim raporu sunulması için kriterler nelerdir?

  Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine istinaden Denetim Raporu (Harcama teyidi); a) Kobiler (ve Kamu Kurumu olmayan diğer tüm Yararlanıcılar) için; - Ajansın vereceği Mali Destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde ise talep edilecek, - Ajansın vereceği Mali Destek tutarı 200.000 TL’den daha az ise proje bütçesinde denetim raporu için herhangi bir maliyet konulmuşsa Denetim Raporu talep edilecektir. b) Kamu Kurumları Denetim Raporu talep edilmeyecektir.

 • Zeyilname, Bildirim, Ara ve Nihai raporları KAYS üzerinden göndermemiz yeterli midir?

  2012 Mali Destek programları kapsamında, yararlanıcılarımız KAYS Bilgi sistemi üzerinden sözleşme değişikliği talepleri, ödeme talepleri ve ara ve nihai raporları oluşturup on-line olarak gönderebilmektedir. KAYS sisteminde oluşturulan ve Ajansa sistem üzerinden gönderilen söz konusu talep ve raporların (KAYS sisteminin e-imza modülü tamamlanıncaya kadar) çıktılarının alınıp imzalı bir şekilde Ajansa posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 • Proje bütçesinde 8. İdari maliyetler kaleminden hangi tür harcamalar yapabiliriz? Bu kalemde yapılan harcamalar için fatura vb. belgelerin sunulması gerekiyor mu?

  Proje bütçesinde 8. İdari Maliyetler kalemi kapsamında bütçede başka bir kalem altında maliyetlendirilmemek kaydıyla aşağıda verilen harcamalar yapılabilir;  Haberleşme Giderleri: Projenin yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan haberleşmeye ilişkin masraflar (telefon, fax, internet, posta vb ) genel idari giderler kalemi altında uygun maliyettir.  Kira, Elektrik, Su ve Isınmaya ilişkin Giderler: Bütçedeki “yerel ofis maliyetleri” kalemi, projeye münhasır ve projenin uygulanması için gerekli bir ofisin mevcudiyeti veya kiralanmış olması hallerinde kullanılabilir. Başvuru sahibi tarafından yerel ofis açılmaması durumunda, bu bütçe kaleminde herhangi bir harcama beyan edilmemelidir. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının mevcut ofis/şubesinin kullanılıyor olması halinde, söz konusu giderler ofisin geri kalan kısımlarından ve/veya ofisteki diğer faaliyetlerden ayrıştırılabilir şekilde, destekleyici belgelerle ortaya konulabiliyorsa bütçenin genel idari giderler kaleminde karşılanabilecektir.  Ulaşım Giderleri: Projenin yürütülmesi amacıyla, proje personeli tarafından yapılan ve bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaşım masraflar idari gider kaleminden karşılanabilecektir.  Sarf Malzemelerine İlişkin Giderler: Başka bir bütçe kaleminde öngörülmemiş olması koşuluyla, kırtasiye masrafları ile raporlamaya ilişkin yazılım, kopyalama ve çıktı maliyetleri (toner ve kartuş alımlar gibi) idari giderler kaleminden karşılanabilecektir.  Proje Fonlarının Yönetimi ve Muhasebeleştirilmesi Sırasında Ortaya Çıkan Giderler: Bütçe kalemleri içerisinde yer almamak kaydıyla ilan masrafları, çeviri giderleri bu kapsamda değerlendirilen giderlerdir. İdari Maliyetler kaleminden yapılan harcamaların fatura, dekont ve diğer destekleyici belgelerle kanıtlanması ve bu belgelerin ara/nihai raporla birlikte Ajansa sunulması gerekmektedir.

 • Ara Rapor sunmadan sadece Nihai Rapor ile projenin kapanışını yapabilir miyiz?

  Ajans ile yararlanıcılarımız arasında Mali Destek kapsamında imzalanan Sözleşme Özel ve Genel koşullarda; “Destek yararlanıcısı, ara raporları ve nihai raporu Ajansa sözleşmede belirtilen son tarihe kadar sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir yazılı açıklamayı (raporun sözleşmede belirtilen teslim edilmesi gereken süre içerisinde) Ajansa sunmayan yararlanıcılara, Ajans tarafından ara ödeme yapılmaz.” hükümleri gereği proje ara rapor sunulmadan nihai rapor ile tamamlanmak istendiği takdirde, Ajans tarafından Ara Ödeme yapılmaması dışında herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.