English

Ajans Hizmet Binası Proje Hizmet Alımı İşi İhale Edilecektir 03.02.2014 00/00

Ajans Hizmet Binası Proje Hizmet Alımı İşi İhale Edilecektir

İHALE İLANI

AHİLER KALKINMA AJANSI

Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Proje Hizmet Alımı işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

 1- Ajansın İrtibat Bilgileri

a) Adresi:

Atatürk Bulvarı No:57 Merkez /NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası:

0 (384) 214 3666

c) Elektronik posta adresi:

gulizunal@ahika.gov.tr

2- İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Proje İşi Hizmet Alımı

Kapalı alanları tahmini 8.000 m2 olan İbrahimpaşa Mahallesi I mıntıka 20-K-III pafta 3113 ada 5 parsel Merkez/Nevşehir adresindeki arsa üzerine bir bağımsız bina için Mimari, Betonarme-Statik, Makine-Sıhhi Tesisat, Elektrik Tesisat, Dekorasyon Projelerinin temin edilmesi, Zemin Etüdü raporlanması, İnşaat Aşaması Mimari Mesleki Kontrollük (MUS) hizmetleri ile yapım işi ihalesine yönelik ihale dokümanları ve dosyasının (metrajlar, yaklaşık maliyet hesapları, teknik şartnameler vb.) hazırlanmasıdır.

b) Yapılacağı yer:

Nevşehir İli Merkez İlçesi İbrahimpaşa Mahallesi I mıntıka 20-K-III pafta 3113 ada 5 parseldeki 6000 m² arsa

c) İşin süresi:

16 hafta

3- İhalenin

a) Usulü:

Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer:

Atatürk Bulvarı N0:57 Merkez /NEVŞEHİR

c) Tarihi ve saati:

18.03.2014   /  14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamenin ekinde belirtilen Teklif Mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamenin ekinde belirlenen Geçici Teminat.

4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.1.6. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını ispatlayıcı belge.

4.1.7.  İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığını ispatlayıcı belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin iş hacmini gösterir toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını ve işin türünü gösteren bilgi ve belgeler (iş bitirme, hak ediş belgeleri vb.)

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. İhale dokümanında belirtilen teklif dosyalarının teknik değerlendirmesinde kullanılacak çizimler, belgeler, görsel materyaller ve dokümanlar,

4.3.2. İhale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikteki teknik personeli, ihale dokümanında yazılı bulunan hükümler çerçevesinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6.  İhale dokümanı Atatürk Bulvarı N0:57 Merkez /NEVŞEHİR adresinde görülebilir ve 200 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.  Teklifler, 18.03.2014 günü, saat 14:00’e kadar Atatürk Bulvarı N0:57 Merkez /NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11. Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

Tüm İhaleler