English

Ahiler Kalkınma Ajansı / Hizmet Binası Projesi Müşavirlik ve Yapım Kontrolörlük Hizmet Alımı İşi İhale İlanı 02.03.2015 17/39

Ahiler Kalkınma Ajansı / Hizmet Binası Projesi Müşavirlik ve Yapım Kontrolörlük Hizmet Alımı İşi İhale İlanı

T.C.
AHİLER KALKINMA AJANSI

Hizmet Binası Projesi Müşavirlik ve Yapım Kontrolörlük Hizmet Alımı işi Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 12. maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İdarenin Adı: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı

Adresi: Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR

İhale konusu hizmetin niteliği, adı, türü, miktarı ve süresi :

a) Hizmet Binası Projesi Müşavirlik ve Yapım Kontrolörlük Hizmetleri Alımı

b) Ahiler Kalkınma Ajansı Hizmet Binası; Kapalı alanları 8.760  m² olan İbrahimpaşa Mah. I Mıntıka 20-K-III pafta 3113 ada 5 parsel Merkez/ Nevşehir adresindeki 6.000 m²’lik arsa üzerine bir bağımsız bina inşa edilmek üzere tasarlanmıştır.

c) İşin süresi 18 aydır

d) Son Başvuru Tarihi ve saati : 09.03.2015 tarih ve 14:00 saatine kadar

İhale konusu hizmetin yapılacağı yer: İbrahimpaşa Mah. I Mıntıka 20-K-III pafta 3113 ada 5 parsel Merkez/ Nevşehir adresindeki 6.000 m²’lik arsa ve Ajans Merkezidir.

İhale Usulü: Pazarlık Usulü

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler : ahika.gov.tr adresinden temin edilebilir.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

Geçici Teminat: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit teminatlar Ahiler Kalkınma Ajansının Halk Bankası Nevşehir Şubesi’nde bulunan TR53 0001 2009 6860 0016 0001 41 IBAN numaralı banka hesabına ‘geçici teminat’ olarak yatırılacaktır.

Teklifler; İdarenin Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57/1 Merkez-NEVŞEHİR adresine 09.03.2015 Pazartesi günü ihale saatine kadar teslim edilebilir. Tekliflerin İhale tarihinden itibaren en az 90 gün geçerlilik süresi bulunmalıdır.

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ilan edilen hizmet alımına ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Duyuruya Ait Diğer Dosyalar

Tüm Duyurular