English

Adıyaman Yenilenebilir Enerji Zirvesi (AYEZ 2014) 10.11.2014 17/35

Adıyaman Yenilenebilir Enerji Zirvesi (AYEZ 2014)

1.ETKİNLİK ÖZETİ

Küreselleşme, hızla artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme ile birlikte enerjiye olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Artan talepler enerji arzını baskı altına almakta, enerji maliyetleri ülkelerin uluslararası rekabet gücünü belirlemektedir. Ekonomik gelişmelerinin sürdürülmesi ve çağdaş yaşam standartlarının sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir kaynak olan enerjinin sürekli ve güvenli olarak arz edilmesi ile düşük maliyetlerle üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak enerjiye yönelik sürdürülmekte olan birçok faaliyet çevreyi olumsuz yönde etkilemekte ve küresel sorunlara yol açmaktadır. Günümüzde en önemli küresel çevre sorunlarından biri iklim değişikliği tehlikesidir. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazları enerji, sanayi, tarım, hayvancılık, ulaşım, ısınma vb. alanlarda fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

Yenilenebilir enerji, doğanın kendi evrimi içinde kullanılmasından sonraki zaman periyodunda da aynen mevcut olabilen enerji kaynağıdır. Hidro, güneş, rüzgar ve jeotermal gibi doğal kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanı sıra temiz enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlara alternatif olarak kabul edilen yenilenebilir enerji geleceğin parlayan sektörlerinden birisidir.  Söz gelimi, AB Komisyonu 2020 yılına kadar enerjisinin %20’sini yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedeflemektedir. ABD ise güneş ve rüzgar enerjisi kullanımını desteklemek amacıyla yılda ortalama 15 milyar dolar devlet yardımı veya kredi sağlamaktadır. Türkiye’nin enerji stratejisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 Stratejik Planı’nda açıklanmış olup 2023 yılında elektrik üretiminin %30’unun yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedeflenmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, güneşlenme süresi, güneş ışınımı ve radyasyon değerleri ile Türkiye’nin en zengin potansiyeline sahiptir. Bunun yanında, Fırat ve Dicle nehirleri ve bu nehirlerin kolları hidroelektrik enerji açısından büyük bir zenginlik sunmaktadır. Güneydoğu Toroslar’ın yüksek kesimlerinde rüzgar enerjisi dikkat çekmekte olup bölgedeki bazı illerde jeotermal enerji kaynakları da tespit edilmiştir. Kırsal kesimde tarım ve hayvancılık önemli birer ekonomik faaliyet iken biyoenerji gelişmeye açık bir sektördür.

Kommagene Krallığı’na uzanan kültür mirası ve tarihi eserler her dönem dikkat çekmekle beraber, Adıyaman, yenilenebilir enerji konusunda da önemli bir ilgi odağı olmaya adaydır. Bölgedeki tüm yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretime yönelik doğru adımların atılması Adıyaman için önemli bir rekabet üstünlüğü kazandıracaktır. Adıyaman’ın yenilenebilir enerji potansiyelinin anlaşılmasında anahtar rol üstlenecek Yenilenebilir Enerji Zirvesi bölgedeki tüm paydaşları bir araya getirecek; Dünya ve Türkiye enerji görünümü, yenilenebilir enerji kaynaklarına dair stratejiler, elektrik piyasasındaki gelişmeler, lisanssız üretim ve finansman imkanları konularında uzman personel ve akademik camianın birikimlerini aktaracağı kapsamlı bir etkinlik olacaktır.

Duyuruya Ait Diğer Fotoğraflar

Duyuruya Ait Diğer Dosyalar

Tüm Duyurular