English

2017 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1 01.02.2018 14/14

2017 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1

 

 

 

 

2017 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı MDP Sıkça Sorulan Sorular - 1

 

Soru

Cevap

Referans

1.

Mahalle muhtarları projeler için uygun başvuru sahipleri midir?

Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişiliği olmadığı için projeler kapsamında Başvuru Sahibi/Ortak olamazlar.

 

2.

Proje süresi asgari 12 ay olarak belirlenmiş ama bizim düşündüğümüz sistemi kurmamız asgari sürenin altında bir sürede gerçekleşebilecektir. Bu duruma göre bu programa başvurabilir miyiz?

Asgari proje süresinden daha kısa sürede projenin bazı faaliyetleri bitirilebilir ancak projenin tümünün bitirilmesi mümkün olmayabilir. İhale süreci, ödemelerin yapılması, raporlamaların ve mali denetimlerin gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında projeler için asgari süre olarak 12 (on iki) ay belirlenmiştir.

Bu durumda projeleri Ajans’a sunarken projenin en az 12 (on iki) ay sürecek şekilde planlanması gerekmektedir. Bununla birlikte projenin erken tamamlanması durumunda mevzuatta engelleyici veya cezai hüküm bulunmamaktadır.

 

KÖA Başvuru Rehberi,

2.1.3.1 Süre

3.

Proje kapsamında idari ve teknik personel ya da vasıfsız işçi sayısı sınırlaması bulunmakta mıdır?

Başvuru sahibinin ve ortağının proje kapsamında yurt içinde görevlendireceği yeni/mevcut personelinin net maaşları (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) uygun maliyettir. Projede gerekçelendirilmesi yapılmak kaydıyla bu konuda sayı sınırlandırılması yoktur.

KÖA Başvuru Rehberi

2.1.4.1 Uygun Maliyetler

4.

Ajans proje bütçesinde revizyon yapacak mıdır?

Başvuru sahiplerinden gerçekçi ve uygun maliyetlerin yer aldığı bütçelerin hazırlanması beklenilmektedir. Bununla birlikte Ajans gerçekçi olmayan, piyasa maliyetlerine göre abartılı bulduğu, projenin uygulanması için ya da beklenen sonuçlar için gereksiz bulduğu, uygun olamayan maliyetlerin yer aldığı bütçe kalemlerinde revizyona gitme hakkını saklı tutar.

KÖA Başvuru Rehberi 

2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler

5.

Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

KÖA Başvuru Rehberi

6.

Bütçedeki tutarlar KDV dahil mi hariç mi olmalı?

2017 yılı mali destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için Katma Değer Vergisi uygun maliyettir.

KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu

7.

Hangi şartlarda proforma fatura sunmamız gerekiyor?

10.000,00 TL ve üstü her türlü hizmet/ mal alımı kalemi için farklı firmalardan alınmış en az 3 adet proforma fatura sunulması gerekmektedir

KÖA Başvuru Rehberi 2.2.3. Başvuru Sırasında KAYS’a Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler

8.

Kamu kurumuyuz. Sadece satmak için enerji üretebilir miyiz?

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin, Başvuru Rehberi, 1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri Bölümünde belirtilen amaç ve önceliklere uygun olması gerekmektedir. Projeler dizayn edilirken bu amaç ve öncelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin kurulacağı projelerde başvuru sahibinin ilgili mevzuat (Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik)  gereğince kendi elektrik enerjisini karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde sistemi kurması esastır.  

KÖA Başvuru Rehberi, 1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri

9.

Proje kapsamında görevlendirilecek kilit personeli, projeye iştirakçi olarak katılacak olan kurumun bir personelinden belirleyebilir miyiz?

Projede görevlendirilecek kilit personel, proje başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi tarafından sağlanabilir. Ancak kilit personel bir kamu görevlisi ise, proje kapsamında herhangi bir ücret ödenemeyecektir.

 

10.

Proje kapsamında karşılamamız gereken eş finansmanı ayni katkı şeklinde (araç, bina, cihaz vs.) sağlamamız mümkün mü?

Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan, desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler, Ayni Katkılar

11.

Önceliklerin birbirlerine göre üstünlükleri var mıdır? (Öncelikler sıralı mıdır: Öncelik 1’in kapsamına giren Öncelik 2’nin kapsamına girenden daha mı avantajlıdır?)

Başvuru Rehberi’nin 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri başlığı altında belirtilen önceliklerin birbirlerine göre üstünlüğü bulunmamaktadır.

 

12.

Ajans tarafından araç alımı veya kiralanmasına destek sağlanabilir mi?

Başvuru Rehberinin “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler” başlığı altında belirtildiği gibi her türlü araç alım maliyetleri uygun maliyet değildir ama araç kiralama maliyetleri uygun maliyettir.

KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu

13.

Sunulacak projenin birden fazla önceliğe hitap etmesi durumunda projenin değerlendirilmesinde olumlu veya olumsuz bir etki olacak mıdır?

Sunulan projelerin birden fazla önceliği kapsaması proje değerlendirmelerinde dikkate alınmaktadır. Öncelik ilişkilendirmelerinde başvuru sahibinin en az bir (1) önceliği seçmesi zorunludur. Başvurular değerlendirilirken, başvuru rehberinde yer alan değerlendirme tablosundaki kategoriler ışığında puanlama yapılmaktadır.

 

14.

Bir kurum veya kuruluş en fazla 2 proje başvurusu yapabiliyor ama kaç projeye ortak olabilir?

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

 

15.

Proje ile ilgili izin, ruhsat, yetki belgesi vb. belgeler proje başarılı olduktan sonra hazırlanabilir mi?

Projenin uygulanması için zorunlu olan inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı, üretim izni, yapı kullanma izni vb. her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belgeler projenin başarılı olması durumunda sözleşme aşamasında proje sahiplerinden istenecektir. Başarılı proje sahiplerine gönderilecek olan sözleşmeye davet bildirimine en fazla 10 iş günü içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmiş olarak icabet edilmediği takdirde Başvuru Sahibi sözleşmeden feragat etmiş sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir. Bu sebeple projelerin uygulanması için gerekli izin, ruhsat ve belgelerin proje sonuçlarının açıklanmasını beklemeksizin hazır edilmesi başvuru sahiplerinin yararına olacaktır.

 

16.

Yurt dışından bir ortak projeye dâhil edilebilir mi?

Projeler kapsamında Başvuru Sahiplerinin ya da Ortakların yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edildiği için Başvuru Sahibi ya da Ortak kurum/kuruluşların Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması zorunludur. Dolayısıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşun projeler kapsamında Başvuru Sahibi ya da Ortak olması mümkün değildir.

 

17.

    Enstitümüz başta patates ıslahı olmak üzere patates konusunda araştırma çalışmaları yürütmektedir. 2005 yılında başlayan patates ıslahı çalışmaları sonucunda 2018 yılı itibarı ile Türkiye'de tescilli 149 adet patates çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden 8 tanesi Enstitümüz tarafından tescil ettirilmiştir. Patates ıslahı çok uzun ve meşakkatli bir çalışmadır ve 10 yıl gibi uzun bir dönem almaktadır. 

    Bu uzun çalışma süresince patates bitkilerinin sağlıklı tohumluklarının temini ve materyalin hastalıklardan uzak tutulması önem arz etmektedir. Enstitümüzde bu anlamda tohumluk üst kademede patates yumrularının üretimi için sera bulunmaktadır. Ancak bu sera ihtiyaçlarımızı karşılamada çok uzaktır.

 

    Bu nedenle patates ıslahı çalışmalarında temiz tohumluk elde etmek amacıyla tam kontrollü sera projesi yürütmek, projemizde Doku kültürü yöntemiyle elde ettiğimiz bitkilerden tam kontrollü serada topraklı yöntem ve aerofonik (topraksız yöntem) yöntemde patates yumruları üretmeyi amaçlıyoruz. Aerofonik sistem topraklı sistemden çok daha verimli bir sistem olduğundan üretim kapasitemizi ciddi oranda artıracaktır.

 

    Yürütmek istediğimiz proje "Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" Kitapçığında yere alan "Öncelik 1: Sanayi ve turizm alanında rekabetçiliğin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çevreye duyarlı kentsel-kırsal altyapının iyileştirilmesi" alt başlığına uyduğunu düşünüyoruz.

   

Yürütmek istediğimiz proje destekleme programı kapsamında değerlendirilebilir mi?

Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere, birincil tarım faaliyetleri kapsamına giren konular ve bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı desteklenmeyecektir.

 

 

 

KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler

 

 

2017 Yılı Sosyal Kalkınma MDP Sıkça Sorulan Sorular - 1

 

Soru      

Cevap

Referans

1.

 

İdaremiz bir kamu kurumudur. Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için bir proje yazmayı düşünüyoruz. İdaremizin bu proje için bütçesinde ayırdığı bir meblağ yoktur. Kurumumuzun proje destek tutarının geri kalanının tamamını projede personel görevlendirerek sağlaması mümkün müdür?

Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanını karşılayacak şekilde kabul edilebilmektedir. Kamu görevlilerine ayrıca proje kapsamında ücret ödenmeyecektir.

Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi

 2.1.4.1 Uygun Maliyetler

 

2.1.4.2.   Uygun Olmayan Maliyetler

2.

Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi

2.1.3.3.   Proje Konuları ve Faaliyetleri

3.

Kurumumuz Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktadır. Projemizde ortağımızın olması değerlendirme aşamasında artı puan sağlar mı?

2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başvurusu yapılan projelerde ortak bulunması ve ortakların projeye katılımları ile katkı düzeyleri puanlamada dikkate alınacaktır.

 Değerlendirme Tablosu-Yöntem 3.3

4.

Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek programına yapmayı planladığımız başvuru kapsamında, projede yapılması gerekli inşaat işleri bulunmaktadır. İnşaat işleri hazırlayacağımız proje bütçesi için uygun maliyet midir?

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesi için uygun maliyettir.

Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler

5.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2017 Yılı Teknik Destek Programından yararlanmaktayız. Mali destek programından da yararlanmak istiyoruz. Ancak çağrıda "Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında en fazla 1 proje teklifi için destek alabilir." ifadesi vardır. Bu kapsamda Mali destekten yararlanabilir miyiz?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre teknik destek programı mali destek programı kapsamında değildir. 2017 Yılı Teknik Destek Programından yararlanmış olmanız, 2017 Yılı Mali Destek Programlarına proje başvurusu yapmanıza engel değildir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 11

6.

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu ) olarak (Hafif Düzey Zihinsel ve Fiziksel Engelli) öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulumuzda ''Sosyal kalkınma mali destek programı''  için proje hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz havaların soğuduğu aylarda beden eğitimi derslerini kapalı bir salonumuz olmadığı için yapamıyorlar. Bizde bunu düşünerek öğrencilerimiz için prefabrik veya konteyner tarzı bir kapalı spor salonu yapmayı düşündük. Bu bağlamda prefabrik veya konteyner tarzı kapalı spor salonu sosyal kalkınma mali  destek programı içerisinde demirbaş  yada teçhizat  olarak değerlendirilebilir mi? Yoksa inşaat olarak mı değerlendirilir. Zira okul olduğumuz için inşaat yapma yetkimiz yok.

Prefabrik ve konteyner bina yapımı/alımı yeni bina olarak nitelendirilmekte olup, uygun maliyet değildir.

Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi

2.1.4.2.   Uygun Olmayan Maliyetler

7.

Valilik Birim Müdürlüğü olarak hizmet veriyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak potansiyel vergi kimlik numarası almamız durumunda Küçük Ölçekli Altyapı MDP ve Sosyal Kalkınma MDP teklif çağrılarına başvuru sahibi olabilir miyiz?

Valiliğe bağlı alt birimlerin ayrıca bir tüzel kişiliği bulunmadığı için uygun başvuru sahibi değildirler. Valilik adına başvuru yapabilirler.

 

8.

Dezavantajlı gruplar kimleri kapsıyor?

Sosyal Kalkınma MDP (Mali Destek Programı) Rehberi Terimler Sözlüğü kısmında Dezavantajlı Gruplar şu şekilde tanımlanmıştır. DEZAVANTAJLI GRUPLAR: Sosyal ve ekonomik hayata katılımda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, engelli olma, vb. açılardan toplumun diğer kesimlerine göre zayıf kalan, “ekonomik ve sosyal dışlanma ”ya maruz kalan kesimler. (Örneğin; ekonomik ve sosyal dışlanmaya maruz kalan kadınlar, çocuklar, engelliler gibi)

Sosyal Kalkınma MDP Rehberi Terimler Sözlüğü

9.

Sosyal kalkınma projelerinde proje kapsamında yurt dışı eğitim, inceleme vb. faaliyet desteklenir mi?

Proje uygulamalarının tümünün TR71 bölgesinde yapılması esastır. Ancak fuar, sergi, konferans vb. etkinlikler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Söz konusu hususların proje özelinde (zorunluluk vb.) ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sosyal Kalkınma MDP Rehberi

2.1.3. Yer

10.

Spor kulüpleri dernekleri bu desteklerden faydalanabilir mi?

08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri uyarınca spor kulüpleri dernek statüsünde olup Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilecektir.

08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri

11.

Projelerin uygulama süresi ne zaman başlamaktadır?

Projesi başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan başvuru sahibi ile Ajansımız arasında bir sözleşme düzenlenecektir. Proje uygulama süresi ise bu sözleşmenin imza tarihinden 1 (bir) gün sonra başlayacaktır.

 

12.

Başvuru Sahibinin Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borçlarından bir veya birkaçının olması durumunda Program’a başvuruda bulunabilir mi?

Program kapsamında başvuru aşamasında Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borç sorgulaması Ajansımız tarafından yapılmamaktadır. Borç sorgulamaları destek alamaya hak kazanan projeler için sözleşme aşamasında yapılacaktır.

 

13.

Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanan kurum/kuruluşların iştirakçilerine proje bütçesinden yapılacak ödemeler uygun maliyet midir?

Hayır. Ajanstan destek almaya hak kazanmış projelerde yer alacak iştirakçiler projenin güvenilirliğini ve sürdürebilirliğini arttırabilmek amacıyla projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde proje bütçesinden herhangi bir ödeme alamazlar ve iştirakçilerin yapacakları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

 

14.

Başvuru esnasında aynı mal ya da hizmet için alınan proforma faturaların ortalama değeri mi bütçeye yansıtılacaktır?

10.000 TL’yi geçen her mal ya da hizmet alımı için alınan 3 proforma faturadan ihtiyaç duyulan faaliyet için en uygun olanı seçilmeli ve projede gerekçelendirmesi tam yapılmalıdır.

 

15.

Proje kapsamında herhangi bir alım yaparken başvuru esnasında sunmuş olduğumuz proforma faturaları aldığımız yerlerden alım yapılması zorunlu mudur?

Proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar Başvuru Sahibinin niteliğine göre tabi olduğu satın alma mevzuatına, kendine ait satın alma kuralları olmayan yararlanıcılar için ise Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

 

16.

Bir ilkokul olarak Sosyal Kalkınma Programına başvuruda bulunmak için ilçe milli eğitim müdürlüğünün projemize ortak olması gerekmekte midir?

Okulların yapacağı proje başvurularında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak olması zorunluluğu yoktur. Okulların yapacağı başvurularda “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümünün okulun en yüksek amiri (Müdür, Müdür Vekili) tarafından imzalanması yeterlidir.

 

17.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortak veya iştirakçisinden sağlanması mümkün müdür?

Hayır. Söz konusu mal ve hizmet satın alımları proje ortak veya iştirakçilerinden gerçekleştirilemez. Ancak, proje ortak ve iştirakçileri projenin gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak mal ve hizmet sağlayabilirler.

 

18.

Kurumumuz bir proje başvurusu yaparken başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir mi?

Kurumunuz bir proje başvurusu yaparken, başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir. Mali Destek Programları kapsamında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

 

19.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen birkaç hususta yardımınıza ihtiyaç duymaktayız.  Bilindiği gibi  kamu kurumlarının bu tip projeler için ellerinde hazır bulunan bütçeleri yoktur. Dolayısı ile bu tip bir hibe/destek başvurusunda bulunabilmek için kurumumuz tarafından karşılanacak tutarın başvuru öncesi bulunması gerekmektedir.  Bu noktadan hareketle;

 

1.Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak bir proje hazırlamak istemekteyiz.  Projemizin toplam maliyetinin net 40.000 TL olduğunu varsayarsak bu tutarın ne kadarı kurumumuz (okulumuz) tarafından karşılanmalıdır?

 

2.Kurumumuz tarafından karşılanması gereken tutar ile ilgili olarak;

 

a) Bu tutarı karşılayacak bir ortak bulup, bulduğumuz ortakla bir protokol  yapmamız yada taahhütname hazırlamamız uygun olur mu ?  (Örneğin bulduğumuz bir ortak, hibe desteği kazanmamız durumunda bize azami 15.000 TL tutarında  destek vereceğine ilişkin bir protokol  yada taahhütname imzalarsa yeterli olur mu?)

b) Bu tutarı karşılayacak ama projemize  ortak da olmayacak bağışçı, destekçi  bir kurum/kuruluş/işletme bulup, bu kurum/ kuruluş /işletme ile bir protokol yapmamız yada taahhütname hazırlamamız uygun olur mu? (Örneğin bulduğumuz bir bağışçı, destekçi kurum yada kuruluş yada işletme hibe desteği kazanmamız durumunda bize azami 15.000 TL tutarında destek vereceğine ilişkin bir protokol yada taahhütname imzalasa yeterli olur mu?)

3. Kurumumuz tarafından karşılanması gereken tutar ile ilgili olarak önerebileceğiniz, kurumunuzca kabul edilebilecek diğer finansman yolları ve/veya teminat yöntemleri ile ilgili de bilgi alabilir miyiz?

 

2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru öncesi eş finansman bulundurmaları gerekmemektedir.

 

Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.

 

Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanını karşılayacak şekilde kabul edilebilmektedir.

 

2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında azami destek oranı %90 olarak belirlenmiştir. Geri kalan kısmı eş finansman olarak başvuru sahipleri kendi personellerini (veya varsa proje ortaklarının personellerini) projede görevlendirerek maaşlarını eş finansman olarak saydırabilirler. Bu şekilde başvuru sahipleri nakit katkıda bulunmadan proje başvurusunda bulunabilirler. 

 

Tüm Duyurular